4 DOMY 4 DVORY
OD:     Jan Hora, Jan Veisser, Maroš Drobňák, Klára Mačková
CO:     novostavba bytových domů
PRO:     České Budějovice
KDE:     České Budějovice
KDY:     2020
STAV:     soutěžní návrh
MĚŘÍTKO:    13 000 m2

Navrhujeme efektivní racionální ortogonální strukturu. Zmenšujeme měřítko bloku – místo jednoho velkého vnitrobloku vytváříme soustavu vzájemně propojených dvorů menšího měřítka. 
Stavební program dělíme do čtyř bloků natolik velkých, abychom dosáhli efektivního ekonomického řešení, natolik malých, aby se lidé v rámci jednoho domu mohli poznat.
Polozapuštěné parkoviště vytváří sokl pro objekty bytových domů. Vyzdvižení na sokl je symbolické vytržení domů ze světa a vytvoření obyvateli kontrolovaného poloveřejného prostoru. Sokl zůstává prostupný, nikoli ale po celém obvodu.
Mezi etapami vzniká malý lineární parčík, který zajišťuje pěší prostupnost ve východo-západním směru. Jako mnohem a smysluplnější směr ale vnímáme diagonálu, která křižuje řešený čtverec od severovýchodu po jihozápad a provádí územím.
4 BLOCKS 4 COURTYARDS
WHO:     Jan Hora, Jan Veisser, Maroš Drobňák, Klára Mačková
WHAT:     Public housing estate
FOR:     České Budějovice
WHERE:     České Budějovice
WHEN:     2020
STATE:     Competition entry
SCALE:    13 000 sqm

We design an effective rational orthogonal structure. We are reducing the scale of the block - instead of one large courtyard, we create a system of interconnected courtyards of a smaller scale.
We divide the task into four blocks large enough to achieve an effective economic solution, small enough for people in one house to know each other.
The semi-recessed car park creates a plinth for apartment buildings. Lifting to the plinth is a symbolic uprooting of houses from the world and the creation of a semi-public space controlled by the inhabitants. The plinth remains permeable, but not around the entire perimeter.
Between the stages, a small linear park is created, which ensures pedestrian permeability in the east-west direction. As much more meaningful direction, however, we perceive a diagonal that crosses the square from the northeast to the southwest and leads through the territory.
Back to Top