OD:     Barbora Hora, Jan Hora, Jan Veisser
CO:     rekonstrukce
PRO:     Soukromá osoba
KDE:     Kravsko, CZ
KDY:     2018 - 2020
STAV:     realizace
MĚŘÍTKO:    700 m2
FOTILI:     BoysPlayNice

Projekt řeší první etapu konverze areálu bývalé keramičky v Kravsku. Původně barokní objekt byl vystavěn jako zájezdní hostinec na trase Praha-Vídeň. V druhé půli 19. století byl areál doplněn a transformován na věhlasnou keramickou továrnu. Výroba zde fungovala ještě nějaký čas po sametové revoluci, brzy ji však stihnul osud mnoha jiných průmyslových provozů – výroba byla ukončena, areál měnil majitele a dlouhodobě chátral. Současní majitelé, kteří z Kravska pocházejí, areál přestavují pro zážitkovou turistiku. Areál bude disponovat několika sály, velkou ubytovací kapacitou a kuchyní. 
MÍSTO
Areál se nachází na kopci stranou vesnice Kravsko nedaleko Znojma. Místo poskytuje daleké výhledy do okolí, a tím pádem i samo z okolí vyčnívá. Objekt Kocandy dominuje celému areálu, je v jeho středu, střídavě vykukuje a mizí, jak se návštěvník přibližuje. 
REKONSTRUKCE
Kocanda v průběhu věků prošla mnoha úpravami a transformacemi. Cílem projektu bylo objekt očistit od výrazně rušivých zásahů, vytvořit harmonický celek – obnovit kompaktnost původní hmoty, obnovit původní otvory a doplnit repliky původních oken –, ale zároveň se vyhnout efektu přílišné novosti. Omítky se proto opravovaly pouze lokálně, což vedlo k následné divoké flekatosti fasády. 
INTERIÉR
Interiér je záměrně spartánský, nechybí mu ale přívětivost. Ponecháváme autentické materiály a detaily jako dveře, ty chybějící  doplňujeme z demolic. Nové dveře jsou pak jednoduché hladké.
Podlahy jsou částečně původní masivní dřevěné kazety, částečně nové z čedičových a cementových dlaždic. Místy jsou odhalené původní výmalby. 
Při zařizování jsme maximálně využili starého nábytku – stoly, skříně, židle, ale i stolky pod umyvadla nebo staré litinové vany, které jsme sami posháněli z různých koutů republiky, nebo nakoupili u oblíbeného antikváře. 
Provoz objektu je primárně sezónní, vytápění zajišťují zrcadlové infrapanely. Další rozhodnutí v logice – nechceme do domu přespříliš sekat. 
Člověk si všude uvědomuje, že je ve starém domě. Není to ale hra na staré, bílé zdi poskytují dostatek uklidnění k výsledné koláži. 
FORMY
V areálu se nacházejí tuny původních sádrových forem sloužících k výrobě keramiky. Velká část z nich již není použitelná, nebo se zde nacházejí v takovém množství, že už se nikdy nevyužijí. Formy jsme rozvěsili po objektu v různých kompozicích. Z nalezených objektů, které jsou samy o sobě pouze výrobním prostředkem, vytváříme objekty o své vlastní estetické kvalitě. Formy upomínají na historii areálu a zároveň dávají návštěvníkům nahlédnout, jak keramika vzniká. 
ZAHRADA
Zahrada je rozdělená do několika sekcí. Před průčelím Kocandy se rozléhá reprezentativní parková úprava se záhony hortenzií. Nad zahradou se tyčí tři několikasetleté douglasky. Při úpravách se dbalo, aby kvalitní vzrostlé dřeviny nebo jejich fragmenty byly zachovány. 
Zahradní úpravy odpovídají charakteru jednotlivých míst v areálu. U nejmladší tovární budovy, kam je nově lokalizována restaurace, se nachází malý produkční záhon doplněný starými odrůdami ovocných stromů, u starší tovární části se pak počítá s neformálnější divočejší úpravou. V rohu zahrady se rozléhá malé jezírko, které se plní dešťovkou ze střechy Kocandy. 
POKRAČOVÁNÍ
Areál se skládá z objektů z různých dob a různých účelů. Ke každému z nich proto přistupujeme jinak. Jak? To se dozvíte brzy…
GUESTHOUSE KOCANDA KRAVSKO
WHO:     Barbora Hora, Jan Hora, Jan Veisser
WHAT:     refurbishment
FOR:     private person
WHERE:     Kravsko, CZ
WHEN:     2018 - 2020
STATE:     built
SCALE:    700 sqm
SHOT BY:     BoysPlayNice

The project addresses the first stage of the conversion of the area of a former ceramics factory in a small south Moravian village Kravsko. The central baroque building was originally built as a Coach Inn on the route Prague-Vienna. In the second half of the 19th century, the complex was transformed into a famous ceramics factory. In the nineties production was terminated, the property changed owners and fell into disrepair for a long time. The current owners, who come from Kravsko, are redeveloping the property for social events and agritourism. The complex will have several halls, a large accommodation capacity and a kitchen.
PLACE
The complex is located on the hills not far away from the village of Kravsko near Znojmo. The place provides distant views of the surroundings. The Kocanda building dominates the entire complex.
REFURBISHMENT
Kocanda has undergone many modifications and transformations over the ages. The aim of the project was to clean the building from disturbances, to create a harmonious whole - to restore the compactness of the original mass, to restore the original openings and to complete replicas of the original windows -, but at the same time to avoid the effect of excessive novelty. Plasters are therefore repaired only locally, which leads to further wild stains on the facade.
INTERIOR
The interior is intentionally spartan, but it does not lack friendliness. We kept authentic materials and details like doors or the original ornamental wooden floor. New floors are made of basalt and cement tiles. In some places, the original paintings are revealed.
We made maximum use of old furniture - tables, cabinets, chairs, but also tables under wash-basins or old cast iron bathtubs, which we ourselves found and brought from various parts of the country,or bought from our favourite antiquarian. Everywhere one realizes that one is in an old house. But the white wall provides enough soothing for the final collage.
GYPSUM MOULDS
We found tons of the original gypsum moulds used for the production of ceramics. Many of them are no longer usable or are present in such quantities that they will never be used again. We hung the moulds around the house in various compositions. These found objects, which are in themselves, only instruments of production. We show them as objects with their own aesthetic quality. The moulds remind of the history of the area and at the same time give visitors an insight into how pottery is created.
GARDEN
The garden is divided into several sections. In front of the Kocanda, there is a representative park with centuries-old Douglas firs. 
Landscaping reflects the specific nature of individual places in the area. At the youngest part of the factory, where there is a newly located restaurant, there is a small production garden, at the older factory part there is an informal wilder arrangement. In the corner of the garden there is a small lake, which fills with rainwater from the roof of Kocanda. 
CONTINUATION
The complex consists of buildings from different times and different purposes. We approach each of them differently. Stay tuned...

Back to Top