MALÝ / MONUMENTÁLNÍ

OD:     Jan Hora, Jan Veisser, Klára Mačková, Maroš Drobňák
CO:    novostavba smuteční síně
PRO:     Týnec nad Sázavou
KDE:     Týnec nad Sázavou, CZ
KDY:     2022
STAV:     soutěžní návrh (3. místo ve vyzvaném dialogu)
MĚŘÍTKO:    200 m2

OBŘAD
Primárním účelem síně je obřad - významná událost, která nás vytrhává z každodennosti. Stejně tak je stavba vytržena masivní betonovou platformou, která vyzvedává místo pro potřebu obřadu.
VÍTÁNÍ
Navrhujeme vítající stavbu. Smuteční hosté zde prožívají těžkou životní chvíli. Chceme jim proces loučení co nejvíce ulehčit. Stavba je i přes svou malou velikost výrazným solitérem v krajině hřbitova. Stavba se otevírá do okolí. Malý prostor síně díky tomu předchází pocitům stísněnosti.
Veškerá symbolika spočívá v abstraktní rovině. Zatímco prostor portiku směřuje pohledy do okolí, prostor síně je převýšený, zakončený otvorem a svádí k pohledu vzhůru.
MATERIALITA
Na masivní těžké platformě z probarveného betonu stojí lehká dřevostavba. Rozměrná střecha krytá světlou plechovou krytinou je vynášena dřevěnými sloupky. Střecha nad portikem je zelená a je sem sváděna dešťová voda, která posléze padá do nádrže uprostřed portiku.
HŘBITOV
Síň situujeme na osu hřbitova doprostřed kruhu ze stabilizovaného mlatu, který je zároveň pojízdný pohřebním vozem. Na osu síně přesouváme rozptylovou loučku, uprostřed které roste nově vysazený strom. Rozšíření hřbitova koncentrujeme do menších klastrů, které jsou vůči sobě vzájemně pootočené. Předcházíme tím ubíjející repetitivnosti.
MĚŘÍTKO
Objemem jde o velmi malou stavbu. Významem svoji reálnou velikost dalece přesahuje. Proto od síně odvíjíme cestní síť rozšíření hřbitova. Proto se její střecha zvedá k nebi pod takovým úhlem, aby byla patrná z dálky.
I malá stavba může mít ambici být vznešená.
SMALL / MONUMENTAL

WHO:     Jan Hora, Jan Veisser, Klára Mačková, Maroš Drobňák
WHAT:     funeral hall
FOR:     Týnec nad Sázavou
WHERE:     Týnec nad Sázavou, CZ
WHEN:     2022
STATE:     competition entry (3rd place)
SCALE:    200 sqm

THE RITE
The primary purpose of the hall is the ceremony - a significant event that takes us out of everyday life. Likewise, the building is set off by a massive concrete platform that elevates the space for the ceremony.
WELCOMING
We design a welcoming structure. The mourners here are experiencing a difficult moment in their lives. We want to make the process of saying goodbye as easy as possible. Despite its small size, the structure is a striking solitaire in the landscape of the cemetery. The building opens up to the surrounding area, preventing the small space of the hall from causing feelings of confinement.
All the symbolism lies on an abstract level. While the space of the portico directs the view to the surroundings, the space of the hall is elevated, ending with an opening and inviting the view upwards.
MATERIALITY
A lightweight timber building stands on a massive, heavy platform of stained concrete. The large roof, covered with light metal sheeting, is supported by wooden posts. The roof over the portico is green, collecting rainwater that then falls into a tank in the middle of the portico.
CEMETERY
The hall is situated on the axis of the cemetery in the middle of a circle made of stabilized clay. We place a dispersal meadow on the axis of the hall, in the middle of which grows a newly planted tree. We concentrate the expansion of the cemetery into smaller clusters that are offset from each other. This avoids a deadening repetitiveness.
SCALE
It is a very small building in volume, yet it far exceeds its real size in significance. That is why we derive the road network of the cemetery extension from the hall. That is why its roof rises to the sky at such an angle as to be visible from a distance. Even a small building can have the ambition to be sublime.
Back to Top