VINAŘSKÝ DŮM

OD:     Jan Veisser, Jan Hora, Barbora Hora
CO:     rekonstrukce, dostavba, interiér, vinařství, winebar
PRO:     Soukromá osoba
KDE:     Znojmo, CZ
KDY:     2015 - 2020
STAV:     realizace
FOTILI:     BoysPlayNice

Přišel za námi investor vinař se svým snem vytvořit funkční vinařství v srdci Znojma, v renesančním domě na Masarykově náměstí. Zadáním bylo vytvořit místo, kde by se víno vyrábělo, prodávalo a degustovalo. A zároveň se zde hodovalo, pořádaly akce a bydleli tu hosté. Ambiciózní program si vynutil využít každý centimetr všech úrovní měšťanského domu, jeho dvora, a sklepů navazujících na historické znojemské podzemí.

WINEBAR
Před pěti lety rekonstrukce začala malým winebarem. Prostor pod dvojicí křížových kleneb je přirozeně členěn na dvě části. U vchodu je posezení pro hosty, s výrazným lustrem ve tvaru kříže a dlouhá lavice. Druhé části dominuje objekt pracovního stolu/baru a fortelný regál na víno. Kleneb se nedotýkáme, pouze je nasvětlujeme. Křížení jsme použili jako základní motiv, který prostupuje celým interiérem.

PRŮJEZD
Průjezd je hlavním vstupem, křižovatkou všech provozů, skladem vinařského náčiní a technologie, místem, kde víno zraje v keramických nádobách kvevri zabudovaných v podlaze. Průjezdem se vstupuje do ubytování v patře a zároveň je otevřen při konání větších akcí jako hlavní průchod pro návštěvníky přímo do dvora. Je to místo, kde návštěvník nahlédne vinaři pod pokličku.

DVŮR
Dvůr je největší kvalitou projektu. Úzký pozemek je situovaný mezi dvojici vysokých zdí. Ta první je kamenná, krásně zvětralá, patřící bývalému kapucínskému klášteru, ta druhá je naopak holá zeď a patří předimenzovanému dlouhodobě nefungujícímu kulturáku z konce 80. let. Zdi rámují nádherný výhled do kapucínské zahrady a na reprezentativní budovu soudu. Výhled jsme ještě podpořili snížením ohradní zdi a demolicí dvorních bud. Provozní nutností bylo navrhnout ve dvoře přístavbu se servisními místnostmi. Rozhodli jsme se přimknout k ošklivé zdi kulturáku a tím jí upozadit a nechat co nejvíce vyniknout klášterní zeď. Přístavba stojí ve stopě bývalého dvorního křídla, které bylo za války zničeno. Po tomto křídle zůstaly jen sklepy, které jsme využili pro výrobní prostory.
Navrhli jsme pohledům zvenku skrytý soudobý pavilon, jehož střecha je vyhlídkovou terasou a rozšířením prostoru dvora. S dvorem je propojena rozšiřujícím se betonovým schodištěm. Kombinujeme dřevo, beton a ocel, materiály, které umí stárnout.

SKLEPY
Do sklepů se vstupuje tajnými dveřmi ve fasádě přístavby. Samotnému podzemí zachováváme jeho autenticitu záměrně téměř bez zásahu. Sklepy v první úrovni jsou napěchovány nerezovými tanky, zde se nachází hlavní výrobní prostory vinařství. Ve druhém patře sklepů jsou umístěny sudy. Na tuto část přímo navazuje znojemské historické podzemí.
WINERY NEŠETŘIL

WHO:     Jan Veisser, Jan Hora, Barbora Hora
WHAT:     Refurbishment, house, interior, winery, winebar
FOR:     Private person
WHERE:     Znojmo, CZ
WHEN:     2016 - 2020
STATE:     built
SHOT BY:     BoysPlayNice

 A winemaker approached us with his dream of creating a prosperous winery in the heart of Znojmo in a Renaissance house on Masaryk Square. The task was to create a place where wine would be produced, sold and tasted, and at the same time, there would be feasts, events and accommodation for guests. Such an ambitious program forced us to make use of every centimetre of all levels of the townhouse, its courtyard, and the cellars adjoining the Znojmo underground. 
WINEBAR
Five years ago, the reconstruction began with a small wine bar. The space under a pair of cross vaults is naturally divided into two parts. At the entrance, there is a seating area for guests, with a distinctive chandelier in the shape of a cross and a long bench. The second part is dominated by a work desk/bar and a smart wine rack. We illuminated the vaults, otherwise leaving them intact. The basic motif of crossing permeates the entire interior.
PASSAGE
The passage has become the main entrance, the crossroads of all operations, the warehouse of winemaking utensils and technology, a place where the wine matures in Georgian 'kvevri', ceramic vessels built into the floor. The passage is the entry point into the accommodation on the first floor. It is also open for larger events, serving as the central passage leading directly to the courtyard. It is a place where the visitor peeks the winemakers under the hood. 
COURTYARD
The yard is the most outstanding quality of the project. The narrow plot is situated between a pair of high walls. The first beautifully weathered stone wall belongs to the former Capuchin monastery. By contrast, the second wall is bare, belonging to a vast cultural centre from the late '80s that has not been in operation for many years now. The walls frame a magnificent view of the Capuchin garden and the representative courthouse. We further supported the view by lowering the enclosure wall and demolishing sheds standing in the courtyard. An operational necessity was to design an extension with service rooms in the yard. We decided to cling to the ugly wall of the cultural centre and thus set it aside, making the monastery walls stand out as much as possible. 
The extension stands in the footsteps of the former courtyard wing which was destroyed during the war. The only part of the former wing still standing today is the cellars which we designed to be used for the production premises. We designed a contemporary pavilion hidden from the outside, the roof of which is an observation terrace and an extension of the courtyard space. It is connected to the courtyard by an expanding concrete staircase. We combine wood, concrete and steel, materials that can age. 
CELLARS
The cellars are entered through a secret door in the facade of the extension. In order for the underground to retain its authenticity, we left it almost without interference. The cellars in the first level are stuffed with stainless steel tanks; this being is the main production area of the winery. Barrels are located on the second floor of the cellars, and the Znojmo historical underground is directly connected to this part.

Back to Top